Princip jednoty biologie a psychiky lidského těla

 

V poslední době stále více a více lidí věnuje pozornost svému "stavu",

ve společnosti, která je zaměřena na výkon a v ní podléháme neustálému tlaku hodnocení okolí, zaměstnavatele apod. logicky docházíme i k hodnocení sebe sama a svého výkonu a tím vlastně k vyjádření míry spokojenosti s fungováním vlastního těla.

Jakou hodnotou tedy vyjádřit, že jsem spokojen a vše je tak jak má být, jak si přeji. Vycházíme z toho jak se cítíme a pokud máme pochybnosti necítíme se tzv. dobře - nastává krok řešení - někdy se obracíme o pomoc sami k sobě a svým zkušenostem, jindy jdeme k lékaři nebo terapeutovi.

Přesto bychom občas rádi přijali alternativu, která by nám rychle, bezbolestně a věcně pomohla a poskytla informace o momentálním stavu - kvantu našeho těla.

Základem myšlenky kvantové teorie a mechaniky je experimentální výzkum v první polovině 20.století.

Postupně se přicházelo na to, že základem hmoty nejsou pevné částice, ale extrémně malé částečky /subjaderné částice, protony, neutrony, elektrony/, které tvoří abstraktní entity duální povahy. Jejich chování se odráží v tom, jakým způsobem je zkoumáme, ovlivňujeme apod. Buď se chovají jako částice nebo jindy jako vlnění. Tzn. nelze o nich objektivně říci, že mají nějaké pevné, jasně dané vlastnosti, platí pro ně, že se chovají v závislosti na interakci s okolím. Tyto částice nazval Albert Einstein „kvanta“.

Dánský fyzik Niels Bohr, který působil v oblasti atomové a jaderné fyziky, zavedl pojem „komplementarity“ – považoval částicový a vlnový charakter za navzájem se doplňující v té dané skutečnosti.

A odtud už vede cesta propojení fyziky a filozofie, neboť to, co západní věda objevovala na začátku 20.století, východ objevoval před tisíci lety. Totiž to, že věci a děje jsou duální povahy, že jsou navzájem propojené a jedno obsahuje druhé, že svět a vesmír jsou dynamickým celkem a že za vším je jednota – tao, kterou není možné definovat, jelikož tao leží mimo definici, alespoň v našem momentálním stavu vědomí. Nazývejme duální jevy jinem a jangem, odstředivostí či dostředivostí, vzruchem či klidem apod., všechno jedno jest, stejné povahy.

Otázka zní: „Co je tedy fyzika a co je filozofie“?

Odpověď se skrývá v paradoxu vyplývajícím z výše psaných řádek – záleží totiž na tom, jak se na tu kterou disciplínu díváme, jak ji vnímáme, jak ji zkoumáme, pak se nám někdy může jevit filosofie jako fyzika a fyzika jako filosofie.

Tzn. analogicky, pokud chceme pochopit příznak jako objekt, je nutné zabývat se jak duševní složkou jedince, tak okolními vlivy, které na něj působí, a také tím, zda si tyto vlivy uvědomuje, zda s nimi nějak pracuje, zpracovává, přijímá a asimiluje je, či je pouze „vláčen okolnostmi“.

 

KVANTOVÝ REZONANČNÍ MAGNETICKÝ ANALYZÉR

Je přístroj, který dokáže změřit aktuální kvantové hodnoty biologie těla a vyjádřit je v číselných hodnotách.

            Biologicky je lidské tělo kompaktním shlukem velkého počtu buněk, které jsou ve stavu neustálého růstu, vývoje, regenerace a odumírání. Buňky se ustavičně samy obnovují, prostřednictvím svého vlastního dělení. V těle dospělého člověka se za 1 sekundu rozdělí 25 milionů buněk a krevní buňky (krvinky) těla se neustále obnovují rychlostí přibližně 100 milionů za minutu. V procesu buněčného dělení a růstu jsou tyto nabyté tělíska z atomových jader tvořících atomy jako základní jednotku buňky a elektrony mimo jádra v neustálém rychlém pohybu a ustavičně se mění, čímž neustále vytvářejí  elektromagnetické vlny.

            Elektromagnetické vlnové signály eliminované lidským tělem, představují určitý stav lidského těla  a eliminované elektromagnetické vlnové signály jsou různé – v různých stavech lidského těla, jako je zdraví, podlomené zdraví, nemoc atd. Když bychom dokázali určit tyto specifické elektromagnetické vlnové signály, dokázali bychom určit stav života těla.

            Kvantová medicína považuje za nejzákladnější příčinu onemocnění to, že spin (základní vlastnost elektronů) elektronů mimo atomové jádro a oběžná dráha orbita se mění a tím způsobuje změnu atomu tvořících materiál, změnu malých biomolekul, změnu velkých biomolekul, změnu všech buněk a nakonec změnu orgánů. Když je elektron nabitým tělískem (částice s nábojem), když se změní spin elektronů mimo atomové jádro a orbita, elektromagnetické vlnění eliminované atomy se změní. Energie změn elektromagnetického vlnění způsobených změnami v důsledku nemoci lidského těla, a fyzickými změnami nutričního stavu, je extrémně slabá a zejména jde jen o nanoGaussy až mikroGaussy.

            Tím se dá přesně zjistit místo poruchy ještě před případným propuknutím onemocnění orgánů, která o několik let předchází patologickou změnu na orgánech, která je zjistitelná diagnostickými prostředky naši klasické moderní medicíny – laboratorní hodnoty, ultrazvuk, CT, MRI a RTG.

            Nejlépe je tedy vyladit svůj organismus preventivně, ještě dříve než přijdou nějaké obtíže. Velké množství poruch, jak už bylo řečeno, nemá svůj klinický podklad, tzn. že člověk  neustále obchází různé specialisty a stále a opakovaně jsou veškerá vyšetření negativní a přitom je člověku špatně, někdy dost výrazně, nebo se prostě jen necítí dobře.